ANABİLİM DALLARI:

1) İslam Tarihi Anabilim Dalı:

a.      İslam tarihçiliğinin başlangıcı,

b.      Kaynakları,

c.      Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn dönemi

d.      Tarih boyunca İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan Müslüman-Türk devletlerinin teşkilatları, kültür ve medeniyetleri incelenir.

Bu ana bilim dalı içerisinde “İslam Tarihi”, “İslam Kurumları Tarihi”, “İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası”, “Paeografi”, “Siyer ve Kaynakları”, “Türk Kültür Tarihi” gibi dersler yer almaktadır.

2) Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı:

2.1) Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı:

a.      Türklerin Müslüman olmalarından günümüze kadar yaşamış belli başlı edebiyatçılar,

b.      Bunların kaleme aldıkları önemli eserler,

c.      Metin inceleme ve şerhi,

d.      “Osmanlı Türkçesi” ele alınan belli başlı konulardır.

Bu ana bilim dalı içerisinde “Türk Tasavvuf Edebiyatı”, “Farsça", “Osmanlıca Edebi Metinler" gibi seçmeli dersler de yer almaktadır.

2.2) İslam Sanatları Bilim Dalı:

a.Türklerin İslam’ı kabulünden günümüze kadar plastik sanatlar alanında ortaya koydukları eserler,

b. Klasik mirasın modern Türk ve dünya sanatı açısından anlamı,

c. Türk-İslam coğrafyasına yayılmış belli başlı mimari abideler,

d. Yazı (hüsn-i hat), tezhib, ebrû, cilt vb. tezyinî sanatlar devir ve bölgelere göre kronolojik olarak ele alınmaktadır.

Bu ana bilim dalı içerisinde “Türk-İslam Sanatları Tarihi”, “İslam Sanatları ve Estetiği”, “Güzel Sanatlar”, “Türk Hat Sanatları Tarihi”, “Osmanlı Mimarisi” gibi konular lisans programlarında yer almaktadır.

2.3) Türk Din Musikisi Bilim Dalı:

a.      Mûsikînin özellikle dinî sahadaki etkin rolü,

b.      İslam öncesi ve İslam sonrası mûsikîmizin Türk Medeniyetindeki rolü,

c.      Türklerin mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koyduğu kaynak eserler,

d.      Klasik ve dini Türk mûsikîsinin günümüze ulaşabilmiş örnekleri,

e.      Önde gelen mûsikîşinasların hayat ve sanatları,

f.      Türk mûsikînin saz ve söz formları incelenmektedir.

21 Eylül 2017, Perşembe 6042 kez görüntülendi